[t-i-c-h-o-@-m-u-l-t-i-p-l-a-c-e-.-o-r-g]: >>>>>>>>>>>> cat /dev/mem > /dev/dsp


hudba je obsoletní v.02

0. předpokládáme, že za deset let se toho (nejen) v hudbě hodně změní. v řadě oblastí, kde se ještě nyní prosazují lidé, postupně začnou přebírat kompetence různě vycvičené umělé inteligence - v překládání textů, medicíně, právech a pochopitelně také v komponování/generování hudby a zvuků. díky tomuto posunu pak bude mnohem víc než dnes zaostřeno na meta vrstvu - tedy na roli tvůrce/programátora, který vytváří daný model, jehož výsledkem je teprve nějaká hudební nebo zvuková kompozice. v kontrapozici k této tendenci si dokážeme představit rozrůznění stylů a vznik nových žánrů, které se tendenci po zpředmětnění a nápodobě budou bránit. něco jako když se pokusíte vytvořit si takovou masku, aby umělá inteligence nepoznala vaši tvář - v tomto případě ale místo o tváři hovoříme o hudebním žánru. uvažování o zvuku jakožto o uměleckém výrazu bude více konceptualizováno, protože běžný posluchač bude mít zažito heslo, že hudba je již vyčerpaná, zastaralá a překonaná. náročnější posluchač organizovaných zvuků nebude vyžadovat jen formální a estetické uspokojení, ale jasně zacílené gesto s etickým, politickým, poetickým nebo jiným významem.

0.1. proměna hudby v budoucnosti souvisí s ideou kyborga a možností rozšiřování slyšitelného spektra díky implantátům. Kromě možnosti rozšíření slyšitelného spektra nelze vyloučit to, že vznikne i zcela nový aurální orgán, který nám umožní slyšet zvuky z n-tých dimenzí.

1. významy slov se v čase přirozeně posouvají. z tohoto důvodu zde a nyní z pozice těch, kteří pečují o aurálně-sensuální pole prohlašujeme: hudba je obsoletní.

2. jednak "díky" zmnožení, všudypřítomnosti, reprodukovatelnosti, jednak "díky" akceleraci technologií a jednak "díky" dostupnosti a instantnosti softwarových nástrojů hudba zestárla.

3. obsoletní hudba souvisí se slovní dvojicí producent-spotřebitel / dj-tanečník / hudebník-posluchač. Ne-obsoletní hudba souvisí s dvojicí vysílač - přijímač a vyznačuje se schopností aktivovat oblasti k vysílání a přijímání.

3.1. ne-obsoletní hudba souvisí se zvukovou složkou rituálů, které si již nikdo nepamatuje.

3.2. Přijímač ne-obsoletní hudby místo hudebních konzonancí a disonancí doceňuje při poslechu konzonance a disonance konceptuální.

3.3. ne-obsoletní hudba je xenofilní. v tomto kontextu slovo xenofilní = láskyplné.

3.4. ne-obsoletní hudba je vždy prostředkem, nikdy cílem.

3.5. ne-obsoletní hudba souvisí s pojmem mikropolitika a se životem komunity.

4. ohnisko hudby, která je ne-obsoletní, spočívá nejen v organizaci slyšitelného materiálu, ale především v promýšlení a organizaci společensko-politického ethosu, do kterého je slyšitelný materiál zasazen. Obsoletní hudba může zůstat východiskem, úlevou - v tom smyslu, že na straně autora již není třeba toliko řešit formální strukturu a spíš se zaměřit více na etické, politické, poetické nebo jiné významy.

4.1. otázka přijatelnosti etických, politických nebo jiných významů je řešitelná pouze v krajině srdce.

5. požadujeme: odstranění veškeré reprodukovatelné hudby ve prospěch jedinečného aurálního gesta.

6. ne-obsoletní hudba je jedinečný gestem, které směřuje k hloubce lidství a otevírá ho ven ke světu.

music is obsolete v.01

0. we presuppose that in the next ten years (not only) music will change a lot. many domains which are still occupied by human beings will be taken over by AI with specific skills - translating texts, health care, laws and of course composing/generating music and sounds as well. due to this shift, the meta-level layer will gradually become more and more important - e.g. the role of an author/programmer who creates a certain model whose result is a music/sound composition. in contrast to this situation, we can foresee the emergence of multiple new music genres - those genres which would try to escape objectification and mimetic tendency. it is as if you tried to create a mask to confuse AI and prevent your face recognition - in this case we are not talking about faces but about music genres. thinking about music will have to be more conceptualized, as common listeners will be used to the fact that music is exhausted, obsolete and overcome. rather than being satisfied with formal and aesthetical aspects, more demanding listeners of organised sounds will demand targeted sonic gestures with ethical, political, poetic or other meanings.

I. denotations of words are naturally shifting in time. hence, from the perspective of those who care about aural sensations we have to state: music is obsolete.

II. on the one hand, “thanks” to multiplication, ever-presence, acceleration of technologies and on the other hand, “thanks” to accessible and instant software tools music has become obsolete.

III. obsolete music is related to the binary oppositions such as: producer - consumer / dj - dancer/ musician - listener.

IV. the core of music that may not be considered obsolete lies not only in the organisation of audible material, but rather in thinking and organising socio-political ethos in which music takes place. obsolete music may remain a point of departure or serve as a relief of sorts - in the way that the artist is not bound to deal with formal structure and may focus on ethical, political, poetic and other meanings...

V. we demand: to purge all reproductible music and sounds in favour of a unique aural gesture.